HỆ THỐNG AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ NGHỀ NGHIỆP OHS ISO 45001 : 2018

ProfM Việt Nam

  • Phone: 04-2241 7999
  • info.isoahead@gmail.com

Giới thiệu về (OHS) ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 là bộ tiêu chuẩn về Quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp, chỉ áp dụng cho công nhân viên, không áp dụng với sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 đã được nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu hưởng ứng áp dụng, nhằm củng cố và tạo cơ sở vững chắc cho quản lý doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là cốt lõi cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp với phương châm chủ đạo là: “Phát triển bền vững”.
Lợi ích:Quá trình xây dựng
ISO 45001:2018
◦ Tăng hình ảnh của doanh nghiệp đối
với khách hàng và cộng đồng.
◦ Tăng uy tín trên thị trường.
◦ Nâng cao khả năng cạnh tranh của
doanh nghiệp.
◦ Đáp ứng yêu cầu pháp luật và yêu cầu
khách hàng.
◦ Làm hài lòng các nhà đầu tư, dễ tiếp
cận các nguồn vốn.
◦ Giảm rào cản kỹ thuật khi tham gia
thầu.
◦ Giảm chi phí sản xuất (giảm lãng phí
nguyên liệu, năng lượng, nước …)
◦ Chuẩn hóa hệ thống quản lý trong
doanh nghiệp.
◦ Tăng nhận thức và tính chuyên nghiệp
của cán bộ nhân viên.
3. Tổ chức nào cần ISO 45001:2018 ?
◦ Tổ chức muốn nâng cao hình ảnh doanh nghiệp.
◦ Tổ chức muốn nâng cao doanh thu, lợi
nhuận.
◦ Tổ chức muốn giảm chi phí sản xuất.
◦ Tổ chức muốn phát triển bền vững.

VỚI HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!