Thực hiện tiêu chuẩn, đo lường: Ngăn chặn hàng kém chất lượng !!

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã cập nhật và cải tiến việc thực hiện tiêu chuẩn, đo lường và sở hữu trí tuệ (SHTT), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quốc gia; từng bước thiết lập hệ thống hàng rào kỹ thuật để bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp ( DN) để nâng cao năng lực cạnh tranh đồng thời ngăn chặn sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ kém chất lượng.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình ban hành 6 văn bản thuộc lĩnh vực, sản phẩm, mặt hàng, kiểm tra đặc biệt mà Bộ Công Thương chịu trách nhiệm làm cơ sở pháp lý cho việc chỉ đạo tiêu chuẩn chất lượng. Đến nay về cơ bản đã tương đối đồng bộ, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chính sách chất lượng có liên quan đã được ban hành hoàn chỉnh. Trong quá trình thực hiện công việc này tạo cơ sở pháp lý và công cụ quản lý cần thiết cho các bộ phận chức năng. Mặt khác, đã xây dựng, đánh giá và trình duyệt 10 tiêu chuẩn về sản phẩm, hàng hóa công nghiệp và thương mại của Việt Nam; tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và ban hành theo yêu cầu.

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ xây dựng đề án tăng cường đổi mới đo lường để hỗ trợ các công ty Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế đến năm 2025, kế hoạch triển khai ngành công thương đến năm 2030 nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý quốc gia. Thực hiện các hoạt động đo lường trong ngành để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực đo lường.

Bộ cũng tăng cường quản lý quốc gia về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường do Bộ quản lý thông qua việc triển khai đồng thời các hoạt động của cơ quan quản lý quốc gia như: đăng ký, chỉ định và kiểm tra hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp của sản phẩm và hàng hóa. Theo “Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa” và “Luật An toàn vệ sinh thực phẩm”, có các cơ sở kiểm nghiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn thực phẩm.

Mặt khác, sự phối hợp kiểm tra, giám sát giữa lực lượng quản lý thị trường của Bộ Công Thương và cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ giúp tăng cường thực thi pháp luật nghiêm minh, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng hơn cho doanh nghiệp, bảo vệ hàng hóa, sản phẩm, Quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng liên quan đến an toàn, chất lượng hàng hóa; xử lý, giải quyết các kiến ​​nghị của hiệp hội, ngành hàng đặc biệt liên quan đến việc đăng ký mã số mã vạch của nước ngoài nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu ; củng cố kiến ​​thức về nguồn gốc, xuất xứ và kiến ​​thức về sản phẩm công nghiệp Giám sát, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Quyết định số 1068 / QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về sở hữu trí tuệ của Bộ Ngành công nghiệp. Hiện dự thảo phương án đã được lấy ý kiến ​​các đơn vị của Bộ Công Thương, đang được tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ ký. Bên cạnh đó, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1978 / QĐ-BCT Kế hoạch thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” trong lĩnh vực công nghiệp và trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mọi thông tin hay thắc mắc vui lòng liên hệ tới: Công ty TNHH ProfM Việt Nam

Share this Post

Leave a comment