CẢI THIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Hai tiêu chuẩn mới tham gia chuỗi ISO.

Quản lý dự án thành công là nền tảng để đạt được hiệu quả cao hơn và kết quả tốt hơn. Nó cũng thường được liên kết chặt chẽ với quản lý chương trình và danh mục đầu tư cùng với quản trị liên quan. Đó là lý do tại sao hai tiêu chuẩn chính trong loạt tài liệu của ISO cho lĩnh vực này vừa được cập nhật và mở rộng, cung cấp hướng dẫn sâu rộng hơn về những vấn đề này.

ISO 21500, Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư– Bối cảnh và khái niệm, là một tiêu chuẩn nền tảng cung cấp hướng dẫn tổng thể cho việc sử dụng loạt tiêu chuẩn ISO 21500. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư và quản trị của họ. Tiêu chuẩn hiện được tham gia bởi ISO 21502, Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư – Hướng dẫn quản lý dự án, cung cấp hướng dẫn và cấu trúc quản lý dự án với trọng tâm là lợi ích và kết quả, từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành, bao gồm các hoạt động giám sát và chỉ đạo liên quan đến dự án .

ISO 21502 cung cấp hướng dẫn về các thực hành khác nhau cần thiết trong từng giai đoạn của vòng đời dự án, bao gồm lập kế hoạch và kiểm soát (chẳng hạn như giải quyết các rủi ro và vấn đề cũng như kiểm soát thay đổi), cũng như quản lý lợi ích, thay đổi kinh doanh và xã hội và thông tin.

Hai tiêu chuẩn này là một phần của bộ tiêu chuẩn ISO 21500 bao gồm:

  • ISO 21503, Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư– Hướng dẫn về quản lý chương trình
  • ISO 21504, Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư– Hướng dẫn quản lý danh mục đầu tư
  • ISO 21505, Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư– Hướng dẫn về quản trị
  • ISO / TR [1] 21506, Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư– Từ vựng
  • ISO 21508, Quản lý giá trị kiếm được trong quản lý dự án và chương trình
  • ISO 21511, Cấu trúc phân tích công việc để quản lý dự án và chương trình

Bộ tiêu chuẩn ISO 21500 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO / TC 258, Ban quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư, có ban thư ký của ANSI, thành viên của ISO tại Hoa Kỳ. Các tiêu chuẩn có thể được mua từ thành viên ISO quốc gia của bạn hoặc ISO Store.

Nguồn: iso.org

Mọi thông tin hay thắc mắc vui lòng liên hệ tới: Công ty TNHH ProfM Việt Nam

Share this Post

Leave a comment