QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG VÀ KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Các kế hoạch quy mô lớn và các dự án kỹ thuật phức tạp thường có rủi ro cao, vì vậy điều quan trọng là phải quản lý chúng. Phiên bản cập nhật của tiêu chuẩn ISO / IEC / IEEE 16085 sẽ giải quyết vấn đề này.

ISO / IEC / IEEE 16085, Hệ thống và kỹ thuật phần mềm – Quy trình vòng đời – Quản lý rủi ro, cung cấp một tiêu chuẩn áp dụng chung cho các nhà thực hành chịu trách nhiệm quản lý rủi ro liên quan đến hệ thống và phần mềm trong vòng đời của chúng. Nó gần đây đã được sửa đổi để phù hợp với các bản cập nhật của các tiêu chuẩn liên quan khác, cũng như bao gồm nội dung mới liên quan đến các thách thức quản lý rủi ro vốn có đối với các chương trình và dự án kỹ thuật hệ thống phức tạp lớn.

ISO / IEC / IEEE 16085, Hệ thống và kỹ thuật phần mềm – Quy trình vòng đời – Quản lý rủi ro, cung cấp một tiêu chuẩn áp dụng chung cho các nhà thực hành chịu trách nhiệm quản lý rủi ro liên quan đến hệ thống và phần mềm trong vòng đời của chúng. Nó gần đây đã được sửa đổi để phù hợp với các bản cập nhật của các tiêu chuẩn liên quan khác, cũng như bao gồm nội dung mới liên quan đến các thách thức quản lý rủi ro vốn có đối với các chương trình và dự án kỹ thuật hệ thống phức tạp lớn.

Tiêu chuẩn mới cung cấp thông tin về cách thiết kế, phát triển, thực hiện và cải tiến liên tục việc quản lý rủi ro trong một hệ thống và dự án kỹ thuật phần mềm trong suốt vòng đời của nó. Nó trình bày chi tiết về quy trình quản lý rủi ro được mô tả trong Tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC / IEEE 15288, Hệ thống và kỹ thuật phần mềm – Quy trình vòng đời hệ thống và ISO / IEC / IEEE 12207, Kỹ thuật hệ thống và phần mềm – Quy trình vòng đời phần mềm.

Bằng cách cung cấp tài liệu tham khảo toàn diện để tích hợp nhiều quy trình, thực hành, kỹ thuật và công cụ được áp dụng trong các hệ thống và dự án kỹ thuật phần mềm cũng như các hoạt động vòng đời khác, ISO / IEC / IEEE 16085 cho phép một cách tiếp cận thống nhất để quản lý rủi ro.

ISO / IEC / IEEE 16085 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật chung ISO và IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế) ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, tiểu ban SC 7, Kỹ thuật phần mềm và hệ thống, ban thư ký do BIS, thành viên của ISO đảm nhiệm. cho Ấn Độ. Tiêu chuẩn này được soạn thảo với sự hợp tác của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE).

Mọi thông tin hay thắc mắc vui lòng liên hệ tới: Công ty TNHH ProfM Việt Nam

Share this Post

Leave a comment